تبلیغات
ملک خوب - خبر محلی

ملک خوب

امیخانه;شیمیخانه, شیمیخوشنودی;امیخرسندی

-
اقدام مناسب شهرداری محترم رشت جهت ترمیم دیواره حاشیه رودخانه زرجوب .
در این شکل از طراحی گیاهان بطور طبیعی با ریشه های خود سبب
 نگاهداشت دیواره  شده و از ریزش خاک به مسیر رود جلوگیری می کنند .
علاوه بر این روح و جانی تازه به محیط القا میشود که آرام بخش و روحنواز است.

[http://www.aparat.com/v/HSwi1]